AVG Privacy Verklaring Appel Ontwerp(t)

Appel Ontwerp(t) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring kunt u vinden hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Appel Ontwerp(t) heeft in het verleden en zal in de toekomst er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ook houdt Appel Ontwerp(t) zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de AVG Privacy Verklaring van Appel Ontwerp(t).

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring

  • Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Appel Ontwerp(t) deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Appel Ontwerp(t) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Appel Ontwerp(t) verstrekt geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Appel Ontwerp(t) is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren

Als Appel Ontwerp(t) ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy of in algemenere zin vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan, dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Appel Ontwerp(t) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde
  • Communicatie over opdrachten
  • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Appel Ontwerp(t) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Voorletters;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
IBAN;

Duur van opslag

Uw persoonsgegevens worden door Appel Ontwerp(t) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, en abonnees van mail voor relevante berichtgeving

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Appel Ontwerp(t) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen of informatieve e-mails

Grondslag voor het bewaren van deze persoonsgegevens is:
Het inschrijven voor de nieuwsbrief.
Het inschrijven voor de email berichtgeving

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Appel Ontwerp(t) de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Appel Ontwerp(t) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is. Bij uitschrijving van de nieuwsbrief of informatieve e-mails, zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Uitwisseling van visitekaartjes;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Appel Ontwerp(t) de volgende persoonsgegevens van u bewaren:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam.
E-mailadres
Zakelijk adres

Uw persoonsgegevens worden door Appel Ontwerp(t) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Onbepaald

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zal Appel Ontwerp(t) niet aan derde partijen verstrekken, tenzij noodzakelijk.

Gebruik van een derde partijen:
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het hosten van de website;
Het verzorgen van drukwerk

Appel Ontwerp(t) geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Appel Ontwerp(t) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Appel Ontwerp(t) verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar). Mocht het zich ooit voordoen dat een persoon jonger dan 18 jaar klant wordt, dan zal een schriftelijke toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gegeven moeten worden.

Bewaartermijn

Appel Ontwerp(t) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Appel Ontwerp(t) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Appel Ontwerp(t) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Appel Ontwerp(t) hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Appel Ontwerp(t) evalueert regelmatig maatregelen en systemen;

Recht op inzage, rectificatie

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem hierover contact op. U heeft recht op vergetelheid en Appel Ontwerp(t) zal over gaan tot wissen van de persoonsgegevens, als daartoe een gegronde reden is. Mocht er geen afdoende oplossing naar tevredenheid zijn? Dan heeft u het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met:

Appel Ontwerp(t)
info@appelontwerpt
06 1811 25 21